۵ روز اشتراک رایگان

با ثبت نام در سایت و دنبال کردن صفحه ما در اینستاگرام ۵ روز اشتراک رایگان نسخه عادی دریافت نمایید

نسخه عادی (COMMON EDITION)

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

/سالانه

 • محاسبه دقیق بار حرارتی و برودتی
 • طراحی استخر و جکوزی
 • طراحی سیستم آبرسانی
 • طراحی رایزردیاگرام آبرسانی
 • طراحی سیستم سرمایش و گرمایش
 • طراحی رایزردیاگرام سرمایش و گرمایش
 • طراحی خودکار فلودیاگرام
 • تهیه دفترچه محاسبات
 • ارائه جزئیات نصب تجهیزات

نسخه کامل (COMPLETE EDITION)

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

/سالانه

 • محاسبه دقیق بار حرارتی و برودتی
 • طراحی استخر و جکوزی
 • طراحی سیستم آبرسانی
 • منطقه بندی سیستم آبرسانی
 • طراحی رایزردیاگرام آبرسانی
 • طراحی سیستم سرمایش و گرمایش
 • منطقه بندی سیستم سرمایش و گرمایش
 • طراحی رایزردیاگرام سرمایش و گرمایش
 • طراحی خودکار فلودیاگرام
 • تهیه دفترچه محاسبات
 • ارائه جزئیات نصب تجهیزات

آمارگیر وبلاگ